تولدی دیگر ........

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره نه. دهم ماه ژوئیه دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.... Www.Iran-Azad.De.... Www.Iran-Azad.Net................ Freitag, der 31. März 2023
in deutsch
deutsch
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
... در ادامه
سایت نخستین


هشدار به تمامي نيروهاي مردمي بويژه جوانان، زنان و روشنفكران خارج از كشور

قسمت پنجم و ششم

چكيده اي از قسمت اول تا چهارم اين سلسله نوشتار(1)

در قسمت اول اين مبحث از خطرات موجود جنبش ايران و مشكلاتي كه مبارزات آزاديخواهانه ايران را تهديد ميكند و نيز از خطرات آتي و پتانسيل فرداي ايران گفتگو كرديم. گفتيم كه ”تاج و عمامه در ايران آينده اي ندارد.“

گفتيم كه ”تا وابستگي اقتصادي هست، وابستگي سياسي وجود دارد.“ گفتيم كه خطرات واقعي از جانب يك حكومت جمهوري دمكراتيك سرهم بندي شده و آبكي متوجه كشور و مردم ايران است. جمهوري كه اينبار رهبران و سركردگان آن عده اي از خائنين، وطن فروشان و سود پرستان در ظاهر تحصيلكرده، عده اي از روشنفكر ماآباني هستند كه منافع مالي و شخصي خويش را برتر از منافع خلق دانسته و از اينرو براي رسيدن به نان و كبابي حلقه به گوشي غرب را دانسته و نادانسته بعهده مي گيرند.

ادامه در اینجا

درد مشترک ما نگرش به نوک بینی، کوته نظری است.
جواد ولدان. صابر

 


ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net