تولدی دیگر ........

 

 

ایران آزاد .................................................... تولدی دیگر


سال هفتم- فصل نوین/ شماره یک. اول ماه می دوهزار و هشت

Www.Iran-Azad.Net.......... Www.Iran-Azad.De.......... Www.Iran-Azad.Net.............. Dienstag, der 06. Juni 2023
ایران آزاد، جواد ولدان. صابر
ایران آزاد قبل از ماه می 2008
آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008
سایت نخستین


آرشیو فصل نوین، از ماه می 2008

 

سال هفتم- فصل نوین/ شمارهء سیزده. بیست و دوم سپتامبر دوهزار و هشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره دوازده. هشتم ماه سپتامبر دوهزار و هشت

سال هفم- فصل نوین/ شماره یازده. اول ماه سپتامبر دوهزار و هشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره ده. بیست و پنجم ماه اوت دوهزار و هشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره نه. دهم ماه ژوئیه دوهزار و هشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره هشت. بیست و پنجم ماه ژوئن دوهزار و هشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره هفت. هجدهم ماه ژوئن دوهزار و هشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره شش. دهم ماه ژوئن دوهزار و هشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره پنج. اول ماه ژوءن دوهزار و هشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره چهار. بیست و هشتم ماه می دوهزار و هشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره سه. بیست و یکم ماه می دوهزار وهشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره دو. پانزدهم ماه می دوهزار و هشت

سال هفتم- فصل نوین/ شماره یک. اول ماه می دوهزار و هشت


سایت نخستین

 


بعد از سکوتی ششماهه، با افق نوینی برای ایران-آزاد، زندگی و وطنمان ، و نیز نیروئی سرشارتر از همیشه، بار دیگر با هم به گفتگو نشینیم

از سنگ شب شکیبای سکوت در می گذرم
رهگذر دستم بگیر
با هم گذر کنیم
گوشت سپار
تا هم سخن شویم،
که سکوت ما را نبایست

چرا سکوت ششماهه
به اختصار بگویم به دلائلی چند- یکی بحرانهای زندگی، که از تجربیات فردی و شخصی و حوادث روزگار ناآرام سر برون می زند و عمدتا مستقیم و غیرمستقیم از یک جامعهء فاسد طبقاتی نشئت می گیرد. این معضلات که به ظاهر ممکن است شخصی و فردی به چشم آیند، در ریشه اما از اساس و بنیادهای استثماری، سیاستها و رویه های اخلاقی یک جامعه مصرفی فاسد آب می خورند. از جوامع صنعتی و جهانی شده که در جمع یک زمین بحران زده، یک محیط زیست بحران زده و یک اقتصاد جهانی زالو صفت را توصیف می کنند. مشت نمونهء خروار است ، بدین مفهوم که انسانهای مقیم اینگونه جوامع همانگونه اسیر استثمار و سیاست های طبقاتی می شوند که زادگاه و سرزمین های آنها.

تیتر مقالات و نوشته های جواد ولدان (صابر) که بزودی در اینجا منتشر خواهد گردید:

خیزش پرشکوه پنجاه و هفت: پیروزی عظیم جهل بر نادانی

تابو شکنی، بت شکنی است!
سنت شکنی، نه به خرافات، نه به ارتجاع و
نه به جاهلیت است!

جواد ولدان. صابر


درد مشترک ما نگرش به نوک بینی، کوته نظری است.
جواد ولدان. صابر


اتحاد آری، نردبان ترقی این و آن شدن نه!
جواد ولدان. صابر


آنجا که کتاب را می سوزانند عاقبت هم انسان سوزانده می شود !
جواد ولدان. صابر


بت می سازم بزرگ، بزرگ و سنگین،
که نه خود و نه دیگران بتوانند خرابش کنند
جواد ولدان. صابر

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2008
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
Info@Iran-Azad.net